Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczenia

Poddziałanie 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock 

dla konkursu  w terminie: od 12 stycznia do 31 marca 2016 r.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 Kryteria wyboru projektów
Kryteria Formalne
Kryteria formalne – wniosek Złożenie wniosku we właśœciwej instytucji Złożenie wniosku w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie Kryteria formalne – wnioskodawca Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z możliwoœści ubiegania się o śœrodki europejskie Wnioskodawca prowadzi działalnośœć gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru Kryteria formalne – projekt Realizacja projektu mieśœci się w ramach czasowych PO IR Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalnośœci wykluczonych z możliwoœści uzyskania wsparcia Projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie Wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów obowiązującymi dla działania Projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
III. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Numer działania/ poddziałania Nazwa działania  
3.1 Finansowanie innowacyjnej działalnoœci MŒŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka Poddziałanie 3.1.5 Wsparcie MŒŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock Kryteria formalne specyficzne Wnioskodawca posiada status MŒŚP Kryteria merytoryczne: Projekt jest zgodny z zakresem działania, a cel projektu jest uzasadniony i racjonalny (punktacja 0 lub 1) Wydatki kwalifikowalne są uzasadnione i racjonalne (punktacja 0 lub 1) WskaźŸniki projektu są obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu, adekwatne do projektu (punktacja 0 lub 1) Wybrany przez wnioskodawcę podmiot doradczy œwiadczy usługi w zakresie pozyskiwania zewnętrznego finansowania (punktacja 0 lub 1) Podmiot œświadczący usługę doradczą ratingu dla Wnioskodawcy figuruje na liœcie zarejestrowanych i certyfikowanych agencji ratingowych (jeœli dotyczy, w zakresie wprowadzenia obligacji na rynek Catalyst) (punktacja 0 lub 1) Wnioskodawca posiada zdolnośœć do sfinansowania projektu (punktacja 0 lub 1)
Na ocenie merytorycznej można uzyskać 5* pkt. Aby projekt mógł zostać rekomendowany do udzielania wsparcia musi otrzymać pozytywna ocenę w zakresie wszystkich kryteriów merytorycznych. *6 pkt. w przypadku, gdy w ramach projektu w zakresie wprowadzenia obligacji na rynek Catalyst przewidziano pozyskanie dofinansowania na usługę doradczą w zakresie ratinguKryteria rozstrzygające: W sytuacji, gdy wartoœść alokacji przeznaczona na dany nabór nie będzie pozwalała na objęcie wsparciem wszystkich projektów, które uzyskały rekomendacje do objęcia wsparciem po ocenie merytorycznej, o kolejnoœci na liœcie rankingowej decydować będą kryteria rozstrzygające:I stopnia –- Poziom intensywnoœści wsparcia wydatków kwalifikowanych O kolejnoœci wniosków na liœcie rankingowej rozstrzyga wnioskowana intensywnośœć dofinansowania wydatków kwalifikowanych projektu. Im niższy iloraz kwoty dofinansowania do kwoty wydatków kwalifikowanych, tym wyższa pozycja na liœcie rankingowej. Intensywnośœć wsparcia wyrażona jest w % (wyrażona z dokładnoœcią do 2 miejsc po przecinku). II stopnia Poziom wskaźŸnika: wynik finansowy netto/kapitał własny x 100% O kolejnoœci wniosków na liœcie rankingowej rozstrzyga poziom wskaźŸnika odzwierciedlającego relację wyniku finansowego netto do kapitału własnego, wykazanego przez wnioskodawców w oparciu o ostatnie zatwierdzone (przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie) roczne sprawozdanie finansowe. W przypadku braku obowiązku sporządzania sprawdzania finansowego wskaźŸnik należy wyliczyć w oparciu o dokumenty finansowe wnioskodawcy. Im wyższa wartośœć wskaźŸnika, tym wyższa pozycja na liœcie rankingowej. Na potrzeby rozstrzygnięcia o kolejnoœci projektów na liœcie rankingowej, przy wyliczeniu poziomu wskaźŸnika uwzględniany będzie także ujemny wynik finansowy (strata).
Kryteria formalne – wniosek
Lp. Nazwa Kryterium Opis kryterium Sposób oceny Wymagana ocena
1 Złożenie wniosku we właœciwej instytucji Wniosek złożono we właœściwej Instytucji w odpowiedzi na ogłoszony konkurs, o którym mowa w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójnośœci finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. TAK/NIE TAK
2 Złożenie wniosku w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie Wniosek został złożony z zachowaniem terminu, o którym mowa w ogłoszeniu o konkursie. TAK/NIE TAK
Kryteria formalne – wnioskodawca
Lp. Nazwa Kryterium Opis kryterium Sposób oceny Wymagana ocena
1 Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z możliwoœci ubiegania się o œrodki europejskie W odniesieniu do wnioskodawcy nie zachodzą przesłanki określone w:art.,211,ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych;,art.,207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;, art.,12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach,powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew,przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;, art.,9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r.,o,odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod,groźbą kary;, przepisów,zawartych w art. 6b ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o,utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości; przepisów zawartych w art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójnośœci finansowanych w perspektywie finansowej 2014–-2020 oraz wnioskodawca oœświadcza, że nie znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczšcych pomocy państwa (w szczególnośœci Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu); na wnioskodawcy nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym. Kryterium będzie weryfikowane na podstawie ośœwiadczenia, będącego integralną czꜶcią wniosku o dofinansowanie. Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu dokonana zostanie weryfikacja spełniania powyższych warunków w szczegóślnoœści w oparciu o dokumenty wskazane w Regulaminie Konkursu. Dodatkowo Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczoœci wystąpi do Ministra Finansów o informację czy wyłoniony (rekomendowany do dofinansowania Wnioskodawca) nie widnieje w Rejestrze podmiotów wykluczonych. TAK/NIE TAK
2 Wnioskodawca prowadzi działalnoœć gospodarczš na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzonš wpisem do odpowiedniego rejestru Wnioskodawca prowadzi działalnośœć gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru: w przypadku przedsiębiorców zarejestrowanych w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym adres siedziby lub co najmniej jednego oddziału znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku przedsiębiorców ujętych w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalnośœci Gospodarczej co najmniej jeden adres wykonywania działalnoœści gospodarczej znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. TAK/NIE TAK
Kryteria formalne – projekt
Lp. Nazwa Kryterium Opis kryterium Sposób oceny Wymagana ocena
1 Realizacja projektu mieœci się w ramach czasowych PO IR Okres realizacji projektu wskazany we Wniosku o dofinansowanie oraz harmonogramie realizacji projektu nie wykracza poza końcową datę okresu kwalifikowalnośœci wydatków w ramach POIR (tj. 31 grudnia 2023 r.). Dodatkowo, okres realizacji projektu obejmuje czas na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania kapitału o charakterze udziałowym lub dłużnym oraz na pozyskanie kapitału nie przekracza maksymalnego czasu wskazanego w Regulaminie Konkursu. TAK/NIE TAK
2 Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalnoœci wykluczonych z możliwoœci uzyskania wsparcia Przedmiot realizacji projektu nie dotyczy rodzajów działalnoœści wykluczonych z możliwoœści uzyskania pomocy finansowej, o których mowa w: § 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczoœci pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz.U. 2015, poz.1027); art. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu); art. 3 ust. 3 Rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006). Ocena kryterium nastąpić poprzez weryfikację kodu PKD/EKD pod kątem czy działalnoœść której dotyczy projekt może być wspierana w ramach działania. Wykluczenie ze wsparcia będzie analizowane z uwzględnieniem rodzajów pomocy publicznej właœściwej dla danego projektu oraz przewidywanych rodzajów wydatków kwalifikowanych. TAK/NIE TAK
3 Projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie Na podstawie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie dokonuje się oceny, czy wnioskodawca nie rozpoczął realizacji projektu przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. TAK/NIE TAK
4 Wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów obowiązującymi dla działania Wnioskowana,kwota wsparcia spełnia wymogi działania:Wnioskodawca,może aplikować o dofinansowanie w ramach tylko jednego rynku:,NewConnect, GPW, zagraniczny rynek regulowany lub Catalyst. W zależności od wyboru rynku kapitałowego oraz skutecznego,pozyskania środków zróżnicowana jest maksymalna kwota,dofinansowania: W,przypadku projektu dotyczącego emisji nowej serii akcji, Spółki, które zostaną wprowadzone do obrotu na rynku NewConnect:, – maksymalna,kwota dofinansowania wynosi 100,tys. zł, – maksymalny,poziom dofinansowania nie,przekracza 50% kosztów kwalifikowalnych zgodnie z §37,rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10,lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję,Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu,Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz.U. 2015,,poz.1027); – dofinansowanie,wypłacane przed emisją nowej serii akcji i przed ich,wprowadzeniem do obrotu w postaci zaliczki lub refundacji może,wynieść maksymalnie,30 tys. zł (jednak nie więcej niż 30%,całkowitej wartości dofinansowania może zostać wypłacone w,postaci zaliczki). Po pozyskaniu środków z emisji nowej serii,akcji i wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku NewConnect,wypłacie podlega pozostała część przyznanego dofinansowania,w postaci refundacji., W przypadku projektu,dotyczącego emisji nowej serii akcji,Spółki, które zostaną,wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym GPW:, – maksymalna,kwota dofinansowania wynosi 800,tys. zł; – maksymalny,poziom dofinansowania nie przekracza 50% kosztów,kwalifikowalnych zgodnie z §37 rozporządzenia Ministra,Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r.,w sprawie,udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości,pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny,Rozwój 2014-2020 (Dz.U. 2015,,poz.1027); – dofinansowanie,wypłacane przed emisją nowej serii akcji i przed ich,wprowadzeniem do obrotu, w postaci zaliczki lub refundacji może,wynieść maksymalnie 100,tys. zł (jednak,nie więcej niż 30% całkowitej wartości dofinansowania może,zostać wypłacone w postaci zaliczki).,Po pozyskaniu środków z emisji nowej serii akcji i,wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku,regulowanym GPW,wypłacie podlega pozostała część przyznanego dofinansowania,w postaci refundacji. W,przypadku projektu,dotyczącego emisji nowej serii akcji,Spółki, które,zostaną wprowadzone do obrotu na zagranicznym rynku regulowanym: – maksymalna,kwota dofinansowania wynosi 800,tys. zł; – maksymalny,poziom dofinansowania nie przekracza 50% kosztów,kwalifikowalnych zgodnie z §37 rozporządzenia Ministra,Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r.,w sprawie,udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości,pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny,Rozwój 2014-2020 (Dz.U. 2015,,poz.1027);, – dofinansowanie,wypłacane przed emisją nowej serii akcji i przed ich,wprowadzeniem do obrotu, w postaci zaliczki lub refundacji może,wynieść maksymalnie 100,tys. zł (jednak,nie więcej niż 30% całkowitej wartości dofinansowania może,zostać wypłacone w postaci zaliczki).,Po pozyskaniu środków z emisji nowej serii akcji i wprowadzeniu,tych akcji do obrotu na zagranicznym rynku regulowanym wypłacie,podlega pozostała część przyznanego dofinansowania w postaci,refundacji. W przypadku projektu,dotyczącego emisji i wprowadzenia obligacji na rynku Catalyst dla,emitenta, którego inne papiery wartościowe nie są notowane na,rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu: -maksymalna,kwota dofinansowania wynosi 80,tys. zł; -maksymalny,poziom dofinansowania nie przekracza 50% kosztów,kwalifikowalnych zgodnie z §37 rozporządzenia Ministra,Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie,udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości,pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny,Rozwój 2014-2020 (Dz.U.2015,,poz.1027);, – dofinansowanie,wypłacane przed emisją obligacji i przed ich wprowadzeniem do,obrotu w postaci zaliczki lub refundacji może wynieść,maksymalnie 40 tys. zł (jednak nie więcej niż 30% całkowitej,wartości dofinansowania może zostać wypłacone w postaci,zaliczki). Po pozyskaniu środków z emisji obligacji i,wprowadzeniu tych obligacji do obrotu na rynku Catalyst wypłacie,podlega pozostała część przyznanego dofinansowania w postaci, refundacji. W,przypadku projektu,dotyczącego emisji i wprowadzenia obligacji na rynku Catalyst,dla emitenta, którego inne papiery wartościowe są notowane na,rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu: – maksymalna,kwota dofinansowania wynosi 60,tys. zł; – maksymalny,poziom dofinansowania nie przekracza 50% kosztów,kwalifikowalnych zgodnie z §37 rozporządzenia Ministra,Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie,udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości,pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny,Rozwój 2014-2020 (Dz.U. 2015,,poz.1027); – dofinansowanie,wypłacane przed emisją obligacji i przed ich wprowadzeniem do,obrotu w postaci zaliczki lub refundacji może wynieść,maksymalnie 30 tys. zł (jednak nie więcej niż 30% całkowitej,wartości dofinansowania może zostać wypłacone w postaci,zaliczki).,Po pozyskaniu środków z emisji obligacji i,wprowadzeniu tych obligacji do obrotu na rynku Catalyst wypłacie,podlega pozostała część przyznanego dofinansowania w postaci,refundacji. TAK/NIE TAK
  Projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8 rozporzšdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 Wnioskodawca deklaruje, że projekt jest zgodny z zasadą równoœci szans oraz zasadą zrównoważonego rozwoju, o których mowa w art. 7 i 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013. Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli projekt ma co najmniej neutralny wpływ na obie wyżej wymienione zasady horyzontalne. Ocena jest dokonywana na podstawie oœświadczenia Wnioskodawcy. Ocena:NIE – projekt nie jest zgodny z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 lub jest zgodny z jedną z nich; TAK – projekt jest zgodny z obiema zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013. TAK/NIE TAK
Kryterium formalne specyficzne
Lp. Nazwa Kryterium Opis kryterium Sposób oceny Wymagana ocena
1. Wnioskodawca posiada status MŒŚP Wnioskodawca jest mikro, małym lub œśrednim przedsiębiorcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. TAK/NIE TAK
Kryteria merytoryczne
Lp. Nazwa Kryterium Opis kryterium Sposób oceny Wymagana ocena
1 Projekt jest zgodny z zakresem działania, a cel projektu jest uzasadniony i racjonalny W ramach oceny kryterium badane jest czy projekt jest zgodny z zakresem działania, a założone do realizacji cele sš uzasadnione i racjonalne. W ramach poddziałania wsparcie może być udzielone w celu przygotowania niezbędnej dokumentacji do pozyskania kapitału o charakterze udziałowym na rynkach kapitałowych (GPW, NewConnect, zagraniczne rynki regulowane) lub o charakterze dłużnym poprzez emisję obligacji na rynku Catalyst. Na podstawie opisu we wniosku bada się, czy Wnioskodawca przeprowadził analizę, z której jednoznacznie wynika zasadnośœć pozyskania kapitału z danego rynku kapitałowego Zakres działania i cel projektu wynika z przeprowadzonej analizy potrzeb. Weryfikacji podlega również czy wnioskodawca zakłada, że kapitał pozyskany na podstawie dokumentacji, której przygotowanie jest objęte dofinansowaniem, będzie przeznaczony na realizację innowacyjnych przedsięwzięć. Ocenie podlega czy informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie opisujące cele i budżet stanowią zwartą i logiczną całoœść obrazującą przyczyny, przebieg i efekty planowanego do realizacji przedsięwzięcia objętego projektem. Punktacja: 0 pkt – Projekt nie jest zgodny z zakresem działania lub cel projektu nie jest uzasadniony lub racjonalny; 1 pkt – Projekt jest zgodny z zakresem działania a cel projektu jest uzasadniony i racjonalny. 0 lub 1 1
2 Wydatki kwalifikowalne są uzasadnione i racjonalne Wydatki planowane do poniesienia w ramach projektu i przewidziane do objęcia wsparciem muszą być uzasadnione i racjonalne w stosunku do zaplanowanych przez Wnioskodawcę działań i celów projektu oraz celów okreśœlonych dla poddziałania. Przez „uzasadnione” należy rozumieć, iż są potrzebne i bezpośœrednio związane z realizacją działań uznanych za kwalifikowane i zaplanowanych w projekcie. Wnioskodawca jest zobowiązany wykazać w dokumentacji aplikacyjnej koniecznośœć poniesienia każdego wydatku i jego związek z planowanym przedsięwzięciem. Przez „racjonalne” należy rozumieć, iż ich wysokoœć musi być dostosowana do zakresu zaplanowanych czynnośœci. Nie mogą być zawyżone ani zaniżone. Wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić w dokumentacji aplikacyjnej sposób przeprowadzenia rozeznania rynku oraz wskazanie Ÿźródeł danych, na podstawie których okreśœlono kwoty poszczególnych wydatków. Dopuszcza się dokonywanie przez oceniających korekty wydatków wskazanych przez Wnioskodawcę jako kwalifikowalne w ramach projektu zgodnie z Regulaminem Konkursu. W przypadku, gdy dokonanie korekty spowodowałoby przekroczenie progu procentowego okreœślonego w Regulaminie Konkursu, kryterium uznaje się za niespełnione. Punktacja: 0 pkt – Wydatki kwalifikowalne nie są uzasadnione lub racjonalne; 1 pkt – Wydatki kwalifikowalne sš uzasadnione oraz racjonalne. 0 lub 1 1
3 WskaźŸniki projektu są obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu, adekwatne do projektu. Ocenie podlega, czy cele realizacji projektu są wyrażone poprzez zadeklarowane i uzasadnione we wniosku o dofinansowanie wskaźniki produktu i rezultatu. Wskaźniki muszą być tak skonstruowane, aby na podstawie danych można było obiektywnie określić ich poziom wyjściowy, a następnie poziom w trakcie realizacji projektu i poziom docelowy. Wnioskodawca powinien wskazać założenia, na podstawie których określił wskaźniki. Wskaźniki muszą odzwierciedlać specyfikę projektu i jego rezultaty. Zaproponowane wartości wskaźników muszą być realne,i adekwatne do założeń i celu projektu.Punktacja: 0 pkt – Wskaźniki projektu nie są obiektywnie weryfikowalne lub nie odzwierciedlają założonych celów projektu lub nie są adekwatne do projektu;1 pkt – Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu, adekwatne do projektu. 0 lub 1 1
4 Wybrany przez wnioskodawcę podmiot doradczy śœwiadczy usługi w zakresie pozyskiwania zewnętrznego finansowania W ramach oceny kryterium badane jest czy wskazany/wskazane we wniosku o dofinansowanie podmiot/ podmioty, które będą świadczyły usługi doradcze w zakresie przewidzianym w projekcie i wynikającym z charakterystyki wybranego rynku posiadają uprawnienia w tym zakresie, potwierdzone wpisem do odpowiedniego rejestru.W procesie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego finansowania na rynkach krajowych (GPW, NewConnect, Catalyst) lub zagranicznych, obowiązkowe jest skorzystanie z usług podmiotów posiadających uprawnienia w przedmiotowym zakresie, tj.:- autoryzowanego doradcy, przy czym wskazany przez wnioskodawcę podmiot pełniący funkcję Autoryzowanego Doradcy figuruje w rejestrze Autoryzowanych Doradców publikowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A, lub, – domy maklerskie, przy czym wskazany przez wnioskodawcę podmiot pełniący funkcję domu maklerskiego posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych i figuruje na liście Domów Maklerskich, publikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, lub, – właściwego dla,danego rynku zagranicznego podmiotu świadczącego usługi w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego finansowania, posiadającego akredytację do świadczenia usług w przedmiotowym zakresie, a w przypadku braku takiego wymogu, doświadczenie w zakresie wprowadzania spółek na określony zagraniczny rynek regulowany. Dodatkowo, wnioskodawca może korzystać z usług innych podmiotów, których usługi są niezbędne w procesie pozyskania zewnętrznego finansowania (np. biegły rewident, kancelaria prawna). Punktacja:, 0 pkt – Wybrany przez wnioskodawcę podmiot doradczy nie świadczy usług w zakresie pozyskiwania zewnętrznego finansowania właściwych dla danego rynku; 1 pkt – Wybrany przez wnioskodawcę podmiot doradczy świadczy usługi w zakresie pozyskiwania zewnętrznego finansowania właściwych dla danego rynku. 0 lub 1 1
5 Podmiot świadczący usługę doradczą ratingu dla Wnioskodawcy figuruje na liście zarejestrowanych i certyfikowanych agencji ratingowych (jeśli dotyczy, w,zakresie wprowadzenia obligacji na rynek Catalyst). W,ramach oceny spełnienia kryterium badane jest czy wskazany,podmiot świadczący usługę doradczą figuruje na Liście,zarejestrowanych i certyfikowanych agencji ratingowych,publikowanej przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów,Wartościowych (ESMA)., Punktacja: 0,pkt – Podmiot świadczący usługę doradczą ratingu dla,Wnioskodawcy nie figuruje na liście zarejestrowanych i,certyfikowanych agencji ratingowych publikowanej przez Europejski,Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), 1,pkt – Podmiot świadczący usługę doradczą ratingu dla,Wnioskodawcy figuruje na liście zarejestrowanych i,certyfikowanych agencji ratingowych publikowanej przez Europejski,Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). 0 lub 1 1
6 Wnioskodawca posiada zdolnośœć do sfinansowania projektu W kryterium ocenie podlega to, czy posiadane przez Wnioskodawcę zasoby finansowe umożliwią realizację projektu. Wnioskodawca musi wykazać, iż posiada lub zapewnia środki na sfinansowanie całości projektu, z uwzględnieniem takich źródeł finansowania jak środki własne, kredyt, pożyczka itp. Oznacza to, iż Wnioskodawca musi dysponować środkami finansowym wystarczającymi na realizację projektu. Wnioskodawca musi zapewnić finansowanie zarówno kosztów kwalifikowanych, jak i pozostałych kosztów projektu, zakładając, że wsparcie będzie wypłacane w formie refundacji poniesionych wydatków.,Weryfikacja zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w opisie wniosku o dofinansowanie.Punktacja: 0 pkt – Wnioskodawca nie posiada zdolności do sfinansowania projektu; 1 pkt – Wnioskodawca posiada zdolność do sfinansowania projektu. 0 lub 1 1

źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU